Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

(Henkilötietolain (523/99) 10 §:n / EU GDPR mukainen rekisteriseloste/tietosuojaseloste)

1) Rekisterinpitäjä

Koulutettu hieroja Jenni Tiihonen, www.jennitiihonen.fi, www.vello.fi/koulutettuhierojajennitiihonen, Kauppatori 6B L4 45700 Kuusankoski

2) Yhteyshenkilö/Rekisterin ylläpitäjä

Jenni Tiihonen, tiihonen.jenni@gmail.com

3) Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sosiaali-ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista, 7§ Esimerkiksi: ”Potilasasiakirjoihin tulee merkitä potilaan hyvän hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset ja laajuudeltaan riittävät tiedot.”

5) Rekisterin tietosisältö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista. 30.03.2009/298 Kuten:

Etu- ja Sukunimet
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Ajanvaraustiedot
Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot, sekä asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot, kuten ammatti, harrastukset jne.

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväkseen hänestä talletetut tiedot, korjata näiden tietojen oikeellisuus sekä tulla pyydettäessä poistetuksi rekisteristä, mikäli asiakassuhdetta eikä laskutusperusteita enää ole.

Edellä mainittuja tietoja tullaan tarvittavilta osin taltioimaan käytössä olevaan tietojärjestelmään. Tietojärjestelmien tietosuojan tarjoaa tiedon käsittelijänä toimiva palveluntuottaja – niissä tapauksissa, kun se on muu kuin Koulutettu hieroja Jenni Tiihonen itse.

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Ammatinharjoittajan oma toiminta, sekä asiakkaan antamat tiedot.

7) Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kuten laissa säädetty potilaan asemasta ja oikeuksista (13§).

Koulutettu hieroja Jenni Tiihonen voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman sitovia sopimuksia tiedon käsittelystä ja salassapidosta.

Koulutettu hieroja Jenni Tiihosella on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

8) Rekisterin suojaus
Henkilörekisterin käyttö ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että tietojenkäsittelyjärjestelmiin tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain rekisterinpitäjä itse. Tietojenkäsittelyjärjestelmät on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä.

9) Rekisteröidyn tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen säilytysaika
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tiedot.

Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn kielto- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi sekä tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.